Det krävs nya politiker för att lösa de problem som dagens politiker har skapat

Medborgerlig Samling

Rädda Edbergs sportfält

Väsjöområdet bör bebyggas endast i mellersta och norra delen utan att ta Edsbergs Sportfält i anspråk. Ungdoms- och studentboenden i centrala lägen ska prioriteras istället för fler dyra bostadsrätter. Kommundelsområden med villa och radhuskaraktär ska bibehållas medan stadsbebyggelseområden ska begränsas till lägen nära pendeltågsstationerna. Edsbergs Sportfält ska förbättras och utökas för att kunna husera fler sportgrenar, inkl. amerikansk fotboll, parkour, boulebanor och konstsnöskidspår.

Säkerhet och trygghet

Permanent polisiär närvaro i kommunen måste finnas för att upprätthålla ordningen. När polisen inte förmår vara lokalt närvarande måste kommunen se till att ordningsvakter löser uppgiften, så att kommuninvånarna kan känna trygghet i vardagen. Tiggeri ska förbjudas av ordnings- och hygienskäl. EU-medborgare kan enligt lag få hjälp av Försäkringskassan. Därför ska organiserat tiggeri förbjudas.

Miljö

Dagvattenhanteringen måste förbättras på ett kraftfullare sätt. I takt med att Sollentuna alltmer förtätas ökar omfattningen av hårdgjorda ytor, på bekostnad av gräsmattor, grönytor och skogsmarker. Dagvattnen som inte filtreras naturligt rinner orenat ut i våra sjöar och skadar fisk och vegetation. För att förbättra bullerskyddet längs E4;an och järnvägen måste kommunen pressa på Transportverket att sätta in effektivare bullerdämpande åtgärder.

 

MED Sollentuna valmanifest 2018