Motion om allmän frågestund för kommuninnevånarna

Sollentuna kommun har tidigare låtit kommuninvånarna ställa frågor i samband med kommunfullmäktiges möten. Detta var ett utmärkt tillfälle för kommuninvånarna att få direktkontakt med de styrande i kommunen.

I dessa tider, med snabba förändringar i samhället och många viktiga beslut att fatta inom kommunalpolitiken, anser vi att en öppen och regelbunden kontakt med kommuninvånarna är viktig ur demokratisk synvinkel. Med förestående kommunalval 2018, torde en allmän frågestund vara av särskilt stort värde, för både kommuninvånarna och de politiska partierna.

Vi yrkar härmed att den allmänna frågestunden för kommuninnevånarna återinförs från och med hösten 2017. Frågestunden bör vara minst 30 minuter och läggas före kommunfullmäktiges ordinarie starttid kl 18.00.

Sollentuna den 26.2.2017

Ann Furugård            Ewa Hellström-Boström             Bo Hansson