Motion om kommunalt mandatstöd

Kommunalt mandatstöd ges till de politiska partier som blivit invalda i Kommunfullmäktige (KF) och baseras på antalet mandat som respektive parti har erhållit i senaste kommunalval.

När invalda fullmäktigeledamöter utträder ur sitt ”moderparti” men väljer att sitta kvar i KF som oberoende så kallade politiska vilda så får moderpartiet med automatik behålla partistödet för ledamotens mandat fram till nästa val.

Vi menar att ett parti som har tappat en invald ledamot i KF ej längre gör sig förtjänt av att erhålla mandatstödet för densamme – från och med utträdet fram till och med mandatperiodens slut. Dessa pengar ska dock inte följa med den enskilde fullmäktigeledamoten utan ska istället kvarstanna och göra nytta i kommunen.

Likaledes bör gälla för ledamot som valt att lämna sitt moderparti för ett annat, i KF representerat, politiskt parti.

Vi yrkar härmed att utbetalning av det kommunala mandatstödet upphör för ledamot som utträtt ur sitt moderparti och endera övergått till annat parti eller till att bli politisk vilde i KF.

Sollentuna den 24.2.2017

Ann Furugård           Ewa Hellström-Boström             Bo Hansson