När ska Sollentuna sättas på kartan som den bästa kommunen för många idrotter?

Väsjöområdet byggs nu ut för fullt, eftersom det finns ett uppdämt behov av mer boende i Sollentuna kommun. Men byggandet måste ske med god planering och med varsamhet om natur och miljö. I det nordvästra hörnet av Sportfältet planerar kommunen att bygga 700 bostäder. Därtill är det planerat för en 19 meter bred väg som ska skära igenom Edsbergs Sportfält och ledas upp till centrala Edsberg på en ramp. Detta anser Medborgerlig Samling Sollentuna (MED) vara fel av flera skäl och föreslår istället nedanstående alternativ.

Byggnationen av 700 lägenheter på den norra delen av Edsbergs Sportfält är felplacerad av såväl naturskäl som av kommunikationsskäl. Placeringen av bostäderna förminskar nyttjandet av sport- och friluftsaktiviteter på sportfältet avsevärt genom inskränkningen på de öppna grönområden som nyttjas idag.
Därtill kan läggas att den redan pågående bebyggelsen i övriga Väsjöområdet inom överskådlig framtid sannolikt kommer att täcka upp boendeefterfrågan i det pris- och hyreskostnadssegment som dessa nybyggen medför. Det finns helt enkelt inte tillräckligt stor efterfrågan på boende med så pass höga boendekostnader – med det geografiska läget - vilket därmed skulle göra de 700 bostäderna på Sportfältet överflödiga. Det som verkligen behövs, är enklare och billigare boende. Sådana passar bättre på annan, kommunikationsvänligare plats.

Vi finner det synnerligen märkligt att trafiken från Väsjöområdet ska ledas rakt igenom sportfältet in och igenom Edsbergs centrum. Edsberg lider redan idag av hård trafikbelastning och har inget utrymme för utbyggnad av trafiken. Ännu mer trafikstockning gynnar varken Edsbergsborna eller Väsjöborna. Dessutom uppstår en rad onödiga risker där vägen övergår i en hög ramp uppför backen till Edsberg, framför allt avseende halkrisker under vintertid. Därför måste en annan, effektivare trafiklösning ordnas för kommunikationerna till och från Väsjön. Den rationella lösningen ligger inte i en alldeles för kostsam linbana. Istället borde en bättre lösning vara att bredda Frestavägen för effektiv bil- och busstrafik samt att bygga en på- och avfartsväg till Norrortsleden.
MED vill således skrinlägga byggnationsplanerna på 700 bostäder på Edsbergs Sportfält liksom planerna på bilvägen igenom Sportfältet. Fokus borde ligga på att ta tillvara på Edsbergs Sportfälts möjligheter i dess natursköna miljö. MED vill förädla Edsbergs Sportfält genom att istället ge utrymme för fler sport- och fritidsaktiviteter.

  1. bygg en parkourbana och en klättervägg öster om den befintliga kastbanan,
  2. kastbanan kvarstår,
  3. anlägg en softbollplan omedelbart väster om naturgräsplanen,
  4. naturgräsplanen ska fortsatt utnyttjas för vanlig fotboll och amerikansk fotboll söder om den,
  5. boulebanorna utomhus kvarstår,
  6. SFK:s kansli och barackutrymmen flyttas till nybyggda lokaler vid grusplanens sydöstra del,
  7. beachvolleybollplaner byggs i hörnet där kansliet står idag,
  8. konstgräsplanerna i sydöstra delen kvarstår,
  9. parkeringen framför nuvarande baracker (som bör rivas) förbättras för att kunna ta emot trafik till både sportfältet,
  10. tennishallen kvarstår, men vid ombyggnad kan den kompletteras med boulebanor inomhus.

Med dessa förbättringar – till relativt sett blygsamma kostnader – görs en hållbar investering för våra kommande generationers långsiktiga välbefinnande. Till skillnad mot planerna på ett krympt friluftsområde med störande inslag av effekterna från tätbebyggelse och trafik.

Ett levande sport- och aktivitetsfält betyder mycket för kommuninvånarnas långsiktiga levnadsstandard. Det finns redan idag utmärkta förutsättningar på Edsbergs Sportfält – för våra kommande generationer vore det därför mer rationellt att varsamt förbättra det som redan finns, än att radikalt förändra och krympa möjligheterna till olika sportaktiviteter.

MED ser även positivt på möjligheten att bygga ett skidspår med konstsnö runt utkanterna av Edsbergs Sportfält, som ett naturligt komplement till slalombacken, hoppbacken och motionsspåren. Ett skidspår med konstsnö skulle sannolikt göra Edsbergs Sportfält till ett av Storstockholms mest attraktiva sportområden och låta begreppet Sollenkollen bli synonymt med Storstockholms skidsportcentrum.

Styrelsen Medborgerlig Samling Sollentuna

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

5 × tre =