Program

Vad vill MED Sollentuna?

Medborgerlig Samling Sollentuna (MED Sollentuna) bildades av väljare som anser att dagens politiker inte förmår att uppfylla samhällskontraktet så att vi kommuninvånare får bra trygghet, skola, boende, miljö och trafiklösningar för skattepengarna. Det krävs nya politiska partier för att lösa dagens problem. MED Sollentuna är det nya.

Säkerhet och trygghet

Permanent polisiär närvaro i kommunen måste finnas för att upprätthålla ordningen. När polisen inte förmår vara lokalt närvarande måste kommunen se till att ordningsvakter löser uppgiften, så att kommuninvånarna kan känna trygghet i vardagen.

Tiggeri ska förbjudas av ordnings- och hygienskäl. EU-medborgare kan enligt lag få hjälp av Försäkringskassan. Därför ska organiserat tiggeri förbjudas.

Kommunikationer

Bilismen är nödvändig för att transportera sig och anhöriga till kollektivtrafiken, arbetet, skolan, aktiviteter och köpcentra. Därför måste vi underlätta för bilismens framkomst genom bättre vägar och fler parkeringsmöjligheter. Infartsparkeringarna måste bli större samt kostnadsfria för de med aktivt SL-kort. För att påskynda övergången till eldrivna bilar behövs fler laddstolpar.

Stoppa linbaneprojektet. Istället borde Frestavägen breddas och anslutning till Norrortsleden byggas. Likaledes borde ytterligare tillfart till Viby anläggas.

Boende

Väsjöområdet bör bebyggas endast i mellersta och norra delen utan att ta Edsbergs Sportfält i anspråk. Ungdoms- och studentboenden i centrala lägen ska prioriteras istället för fler dyra bostadsrätter.

Kommundelsområden med villa och radhuskaraktär ska bibehållas medan stadsbebyggelseområden ska begränsas till lägen nära pendeltågsstationerna.

Edsbergs Sportfält

Edsbergs Sportfält ska förbättras och utökas för att kunna husera fler sportgrenar, inkl. amerikansk fotboll, parkour, boulebanor och konstsnöskidspår. På så sätt säkerställs viktiga rekreationsutrymmen där skolor, idrottsföreningar och kommuninvånare kan vistas.

Miljö

Dagvattenhanteringen måste förbättras på ett kraftfullare sätt. I takt med att Sollentuna alltmer förtätas ökar omfattningen av hårdgjorda ytor, på bekostnad av gräsmattor, grönytor och skogsmarker. Dagvattnen som inte filtreras naturligt rinner orenat ut i våra sjöar och skadar fisk och vegetation.

För att förbättra bullerskyddet längs E4;an och järnvägen måste kommunen pressa på Transportverket att sätta in effektivare bullerdämpande åtgärder.

Skola och utbildning

Skolan ska se till att barn och ungdomar får bästa möjliga start i livet. Barn med särskilda behov ska erbjudas stöd. Alla barn, såväl de som har lättare som de som har svårare
att lära sig, har rätt till lämplig, motivationshöjande undervisning.

Fysisk aktivitet varje dag i skolan ger eleverna bättre inlärningsmöjligheter. Starta skoldagen lite tidigare med fysiska aktiviteter inklusive bra frukost.

Mobiler i skolan ska beslutas av varje skolas ledning. Fungerar inte detta tillfredsställande, måste kommunen införa generellt mobilförbud i klassrummen.

Demokrati och kommunpolitik

Religionsfrihet är varje persons privatsak och ska utövas utan att det påtrycks andra. Därför ska religiös propaganda, t ex böneutrop, på allmän plats förbjudas.

Halvera det kommunala parti- och mandatstödet till de politiska partierna. Partierna kan istället, som ideella föreningar, be sina medlemmarna om mer pengar.